A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

2. Opdrachtnemer: Bammboo B.V., Prinsengracht 754, 1017 LD Amsterdam, KvK-nummer 66658624. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

3. Opdracht / Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

4. Werkzaamheden: alle Werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

5. Medewerker: een natuurlijke persoon gedurende de looptijd van de Opdracht / Overeenkomst werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst of freelance overeenkomst;

6. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

7. Intellectuele Eigendomsrechten:alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot enig werk, waaronder begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en Werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden uitgevoerd. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.2. Aan de algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt voor de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1.De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat Opdrachtnemer met de overeengekomen Werkzaamheden aanvangt, en in ieder geval op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend. 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS EN BESCHEIDEN OPDRACHTGEVER
1.Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens en bescheiden.5. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder O, aan deze geretourneerd.6. Opdrachtnemer zal naar beste kunnen de gegevens en bescheiden van Opdrachtgever beschermen tegen schade of vernietiging. Opdrachtnemer aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat aan of vernietiging van bescheiden van de Opdrachtgever.

E. OFFERTES
1.Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. 
2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien in de offerte of aanbieding een termijn voor de aanvaarding is opgenomen. De offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen en komen daarna van rechtswege te vervallen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes of aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
3. Tenzij anders vermeld, zijn de in een offerte of aanbieding genoemde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede exclusief eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten. 
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding gedane aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft. 
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
7. Indien Opdrachtgever een Opdracht plaatst bij Opdrachtnemer die niet is voorafgegaan door een aanbieding van Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer alleen gebonden zijn door middel van het sturen van een bevestiging van de opdracht, of wanneer Opdrachtnemer na ontvangst van de Opdracht met de uitvoering daarvan is begonnen.

F. UITVOERING OPDRACHT EN MEERWERK
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. Hierop zijn uitgezonderd inleen-, detachering- en interim opdrachten, omdat bij deze opdrachten de ingezette Medewerkers van Opdrachtnemer onder verantwoording van de directie van Opdrachtgever valt.
2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door een door de Opdrachtnemer aan te wijzen (rechts)persoon.

G. GEHEIMHOUDING
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

H. INTELLECTUELE EIGENDOM
1.De Intellectuele Eigendomsrechten ontwikkeld op grond van de Opdracht berusten bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Intellectuele Eigendomsrechten die Opdrachtnemer gedurende de Opdracht specifiek ten behoeve van Opdrachtgever creëert, berusten bij Opdrachtnemer, die deze bij voorbaat aan Opdrachtgever overdraagt zodra Opdrachtgever de daaraan gerelateerde facturen van Opdrachtnemer volledig heeft voldaan. Opdrachtnemer draagt daarbij al zijn persoonlijkheidsrechten betreffende het werk over aan Opdrachtgever, voor zover deze rechten overdraagbaar zijn. Voor zover de overdracht van de persoonlijkheidsrechten niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer ten behoeve ervan Opdrachtgever afstand doen, voor zover rechtens toegestaan. Indien en voor zover vereist is Opdrachtnemer gehouden zowel tijdens als na het einde van de Opdracht alle medewerking te verlenen om Opdrachtgever in staat te stellen de in dit lid van dit artikel bedoelde rechten te verwerven, op naam van Opdrachtgever te doen stellen, en tegen derden geldend te maken.
3.Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie om de door haar in het kader van de Opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken (waaronder begrepen merknamen en logo’s). Op grond van deze licentie is Opdrachtnemer gerechtigd (delen van) deze content onbeperkt te gebruiken in het kader van haar Werkzaamheden.
4. Opdrachtnemer erkent dat de Intellectuele Eigendomsrechten van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde logo’s en merknaam van Opdrachtgever bij Opdrachtgever rusten. Opdrachtnemer garandeert dat zij geen inbreuk zal maken op deze rechten en dat zij de aan haar ter beschikking gestelde materialen enkel zal gebruiken in het kader van de uitvoering van deze Opdracht. 
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden terzake van een (gestelde) inbreuk op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde of te gebruiken Intellectuele Eigendomsrechten van die derde (waaronder begrepen vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke). Opdrachtgever neemt op eerste verzoek van Opdrachtnemer de verdediging op zich in iedere procedure in verband met dergelijke aanspraken. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in verband daarmee onverwijld van een dergelijke actie in kennis stellen en aan Opdrachtgever de noodzakelijke volmachten en hulp verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen alle schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden veroordeeld alsook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch advies in verband daarmee.
6. Alle Intellectuele Eigendomsrechten (anders dan die genoemd onder de artikelen H.1 tot en met H.4) die Opdrachtgever niet ter beschikking stelt en die Opdrachtnemer ten behoeve van de Werkzaamheden inzet, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde software en niet Opdrachtgeverspecifieke formats/strategieën, blijven berusten bij Opdrachtnemer of de derde van wie Opdrachtnemer het recht heeft verkregen om het werk ten behoeve van de Werkzaamheden in te zetten. Op geen enkele wijze worden de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot enig zulk werk overgedragen aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verleent, is dat een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de Opdracht.

I. OVERMACHT
1.Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW, dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

J. HONORARIUM EN MEERWERK
1.Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Het honorarium is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Het honorarium van Opdrachtnemer berust altijd op een inspanningsverplichting, niet op een resultaatsverplichting.
3. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit volgende werkzaamheden. Indien een dergelijke wijziging wenselijk is, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
4. Indien de Opdracht moet worden gewijzigd, om wat voor reden dan ook, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke Opdracht op te schorten totdat Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het op dat moment te bepalen tijdstip waarop uitvoering zal worden gegeven. 
5. Indien het noodzakelijk is de Opdracht, voor een behoorlijke uitvoering daarvan, te wijzigen en Opdrachtgever weigert binnen een redelijke termijn zijn schriftelijk akkoord te geven ter zake de door te voeren wijzigingen in de Opdracht, dan heeft Opdrachtnemer het recht de Opdracht te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever. 
6. De Opdrachtnemer kan een verzoek tot wijziging van de Opdracht weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. De Opdrachtnemer komt hiermee niet in gebreke voor wat betreft de nakoming van de opdracht. 
7. Indien Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden moet verrichten, die niet schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan door toedoen van de Opdrachtgever, worden deze werkzaamheden en kosten als meerwerk in rekening gebracht.  

K. BETALING
1.Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, door middel van storting ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever 1% rente per maand in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van het te vorderen bedrag.  
4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.

L. RECLAME   
1. Een reclame met betrekking tot verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken, informatie of factuur waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingeroepen vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

M. AANSPRAKELIJKHEID
1.Voor alle directe schade van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad, is de Opdrachtnemer slechts aansprakelijk tot een maximum het bedrag dat in de factuur vermeld staat. Bij een overeenkomst die langer dan drie maanden duurt, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter hoogte van de facturen van de laatste drie maanden, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever, bedrijfsschade en schade door derving van inkomsten, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden doorOpdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
3. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te treffen. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade bij de Opdrachtgever bij inleen-, detachering- of interim-opdrachten. 
7. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

N. OPZEGGING
1. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet voortijdig opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zouden worden verricht. 
2. Indien sprake is van een Opdracht tot administratieve dienstverlening, zowel in de vorm van een inleen-, detachering- of interim Opdracht als reguliere administratieve dienstverlening, bedraagt de opzegtermijn voor Opdrachtgever drie maanden. Indien Opdrachtgever gedurende de opzegtermijn geen prijs meer op de diensten stelt, is hij honorarium verschuldigd welke gelijk zijn aan het over de voorgaande periode van drie maanden gefactureerde bedrag.
3. Indien een prijsafspraak is gemaakt voor een bepaalde periode en Opdrachtgever de Opdracht tussentijds opzegt, is Opdrachtgever de resterende termijnen aan Opdrachtnemer verschuldigd, ongeacht of deze Werkzaamheden zijn of zullen worden uitgevoerd.
4. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
5. Indien en voor zover Opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de Opdrachtgever eisen.6. Indien na beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtnemer Werkzaamheden worden verricht in het kader van overdracht van de activiteiten, is Opdrachtnemer gerechtigd deze tegen de geldende uurtarieven in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

O. OPSCHORTINGSRECHT
1.Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.2. Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.P. OVERNAME MEDEWERKER1.Indien Opdrachtgever met een Medewerker van Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan wel op een andere wijze – zonder tussenkomst van Opdrachtnemer - met de Medewerker een overeenkomst tot het verrichten van Werkzaamheden in de meest brede zin wenst aan te gaan, is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
2. In geval dat Opdrachtgever met de Medewerker een overeenkomst aangaat, direct of indirect via een andere (rechts)persoon, komen Opdrachtgever en Opdrachtnemer hiervoor een vergoeding overeen ter hoogte van zes maal het bruto maandsalaris of zes maal het maandelijkse factuurbedrag van de betreffende Medewerker.
3. Deze vergoeding is ineens en direct opeisbaar.

Q. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
1.Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet- aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

R. ONLINE DIENSTVERLENING
1. Indien tot de diensten het gebruik van software middels internet behoort, gelden de navolgende aanvullende bepalingen.
2. Voor zover Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever gebruik maken van online software is Opdrachtnemer niet aansprakelijke voor enige schade ontstaan door het gebruik van deze software, voor een eventuele fout, gebrek aan beschikbaarheid of andere gevolgen van het gebruik van de software.

S. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaardenvan toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.
T . REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN
1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.


w bammboo.io
E thierry@bammboo.io

A Prinsengracht 754,
1017 LD Amsterdam

IBAN #NL32 ABNA 0467 8031 45
BIC ABNANL2A

VAT #NL856649144B01
KvK #66658624